Personuppgiftspolicy - marknadsföring

 
Senast uppdaterad den 29 juni 2018

Denna personuppgiftspolicy gäller för alla bolag i EG-koncernen (nedan kallad "EG", "vi", "oss" eller "våra") och för alla våra kunder, marknadsföringsabonnenter, deltagare i tävlingar och besökare på vår webbplats.

Personuppgiftspolicyn gäller också för vår onlineaktivitet, som omfattar våra webbplatser, våra sidor på sociala medier (som exempelvis LinkedIn, Facebook, Twitter och YouTube) samt EG:s övriga tjänster på nätet, såsom länkar eller hänvisningar till denna personuppgiftspolicy (nedan kallad "vår onlineaktivitet").
 

Om EG

EG är en av Skandinaviens största leverantörer av teknologiska lösningar till både den privata och offentliga sektorn. Genom konstant fokus på våra kunder, deras branscher och på att leverera branschledande lösningar, hjälper EG sina kunder att bli ledande inom deras respektive områden.

EG använder dagligen personuppgifter från våra onlineaktiviteter. Vi gör detta för att ge dig bästa möjliga service. Vi samlar in och behandlar huvudsakligen allmänna (icke känsliga) uppgifter. Din datasäkerhet är viktig för oss och vi prioriterar därför högt att dina uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

I denna personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur dina personuppgifter samlas in och används. Du kan också läsa mer om dina rättigheter, när vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår behandling av dina uppgifter, kan du kontakta oss.
 

Personuppgifter som vi behandlar

EG behandlar sådana uppgifter om dig som beskrivs nedan. De insamlade uppgifterna kan variera beroende på om du är kund, mottagare av vår marknadsföring och/eller om du använder våra onlineaktiviteter.

Vi gör vårt bästa för att säkra att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att alltid meddela oss om eventuella ändringar, så att vi kan säkerställa att vi har uppdaterade och korrekta uppgifter om dig.

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss när du fyller i ett formulär, registrerar dig online via våra onlineaktiviteter, härunder kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, företag, företagsadress, telefonnummer till arbetet och e-postadress, titel samt produktintresse etc.).

Vi samlar även in och behandlar uppgifter om dina preferenser i förhållande till marknadsföring eller kommunikation samt uppgifter, som du i övrigt lämnar till oss, när du kontaktar oss.

När du använder våra webbplatser eller våra andra sidor och tjänster, kommer vi att behandla uppgifter om dig och ditt besök. Det kan till exempel vara uppgifter om det sätt på vilket du kom till vår webbplats eller andra sidor och tjänster, och hur du navigerar runt på dem, information om din dator, enhet och webbläsare, uppgifter om din IP-adress, webbläsartyp och annan information om hård- och mjukvara och identifikationsnummer som är knuten till din mobils enhet.

Vi inhämtar också information via cookies, loggfiler och andra liknande teknologier. När vi använder sådana teknologier, kan vi samla in uppgifter om din användning av våra hemsidor och våra andra sidor eller tjänster, härunder vilken sida du besöker, vilket innehåll du tittar på, dina sökningar på sidan, den reklam du har sett, din användning av den marknadsföring som vi skickar till dig, härunder om du har öppnat e-post från oss, om e-posten har lästs, och vilka länkar du har öppnat. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i avsnittet lägre ner.

Vi kan komplettera den information som vi samlar in med information från andra källor. Det kan vara offentligt tillgänglig information - härunder information som vi får genom källor som är tillgängliga för allmänheten.
 

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina uppgifter till att uppfylla de syften som beskrivs nedan. Alla de syften som beskrivs nedan, är inte nödvändigtvis relevanta för dig.
 

Kundadministration

Upprättande och administration av ditt kundförhållande med EG - härunder upprättande av vårt kundregister, fakturering, köpta produkter, marknadsföring, statistik etc.
 

Administration av marknadsföring och tävlingar

Upprättande och administration i förhållande till dig som abonnent på marknadsföring, tävlingsdeltagare, telefonkontakt, upprätthållande av vårt kundregister, utsändning av nyhetsbrev och marknadsföring, uttag i tävlingar etc. Vi använder också uppgifter för att visa dig innehåll på våra och andras sidor baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antal gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta effektiviteten i vårt innehåll och vår marknadsföring.
 

Administration, användning och förbättring av våra onlineaktiviteter

Administration, användning och förbättring av våra onlineaktiviteter. Vi använder även dina uppgifter så att vi kan göra relevanta tjänster och produkter tillgängliga för dig och för att förbättra din upplevelse av våra onlineaktiviteter samt de tjänster och produkter vi erbjuder.
 

Överensstämmelse med gällande lagar och regler

Överensstämmelse med lagar och regler, som EG är underkastat i samband med driften av verksamheten eller uppfyllelse av olika rapporterings- eller informationskrav med hänsyn till lagar och regler.
 

Skydd av våra och andras rättigheter

Behandling - härunder överföring för att skydda, tillämpa eller försvara våra eller tredje mans juridiska rättigheter eller legitima intressen, om det skulle bli nödvändigt.
 

Försäljning av verksamheten

Om EG säljer hela eller delar av vår verksamhet eller säljer eller överför våra tillgångar eller på annat sätt är involverade i en fusion eller överföring av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet, kan EG överföra dina uppgifter till den part eller de parter som är involverade i överföringen som led i denna transaktion.
 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

EG behandlar dina personuppgifter på en av följande grunder:

  • Vi har fått ditt samtycke till behandlingen (Dataskyddsförordningen artikel 6.1 a) och artikel 9.2 a).
  • Behandlingen är nödvändig för att ingå eller uppfylla ditt avtal med EG. (Dataskyddsförordningen artikel 6.1 b).
  • Behandlingen sker för att uppfylla legitima intressen hos EG eller tredje man, i samband med uppfyllelsen av de syften som beskrivs ovan, om inte hänsyn till dina intressen väger tyngre. (Dataskyddsförordningen artikel 6.1 f).
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en juridisk skyldighet som åvilar EG. (Dataskyddsförordningen artikel 6.1 c).
  • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. (Dataskyddsförordningen artikel 9.2 f).
     

Delning av dina uppgifter med andra

EG vidarebefordrar och/eller överlåter ibland dina personuppgifter internt i koncernen och till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer. Det kan ske i förbindelse med den ordinarie driften av vårt företag, till exempel för administration av våra IT-system, analys- och marknadsföringsuppgifter etc.

EG ingår databehandlingsavtal med sådana tredje parter, om detta krävs enligt dataskyddslagstiftningen, för att säkerställa att nödvändig säkerhet tillämpas, och för att skydda uppgifterna och uppfylla våra skyldigheter vad gäller dataskydd.

EG kan även vidarebefordra dina personuppgifter till en offentlig myndighet eller tredje part i de situationer som beskrivs i personuppgiftspolicyn eller i situationer i vilka vi särskilt är skyldiga att vidarebefordra dina personuppgifter till följd av lag och informationsskyldigheter som vi är underkastade.

Vi försöker att begränsa vidarebefordran av personuppgifter i identifierbar form och därmed överföringen av uppgifter som kan hänföras till dig personligen.
 

Överföring av dina personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kan överföras till tredje land, dvs. till länder utanför den Europeiska unionen (EU) och/eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi överför dina uppgifter till tredje land, säkerställer vi lämpliga garantier vid överföringen, så att dina uppgifter blir väl omhändertagna även när de befinner sig utanför EU/EES.
 

Vår skyldighet till säkerhet

Vi säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av de personupplysningar som vi behandlar genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Informationssäkerhet är den affärsrisk som är högst prioriterad av EG. Vi arbetar seriöst och professionellt med informationssäkerhet och utgår från internationellt erkända säkerhetsstandarder - härunder ISO 27001/2. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder, som ska säkra dataskydd för alla personuppgifter som vi behandlar. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar beträffande adekvat skyddsnivå och efterlevnaden av policyer och åtgärder.
 

Förvaringsperiod

Dina personuppgifter förvaras inte längre än nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i personuppgiftspolicyn. Det kan finnas fall då längre förvaring är nödvändig för att uppfylla krav enligt lag - härunder loggningsperioder som gäller enligt lag.
 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig en rad rättigheter som du kan utöva när vi behandlar dina personuppgifter. Du kan bland annat ha rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar, och du kan ha rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter. I viss omfattning har du också rätt att begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter och begära att vi raderar dina personuppgifter. Du kan dessutom ha rätt till att motta en elektronisk kopia av de uppgifter som du har lämnat till oss ("uppgifters portabilitet").

När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. För att dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter ombeds du kontakta oss. Om du inte längre önskar ta emot marknadsföringsmaterial från EG, kan du enkelt avregistrera dig i ifrågavarande e-postmeddelande som du har fått från oss.

När du skickar en begäran till oss om att utöva dina rättigheter, kan vi kontakta dig och be dig om ytterligare upplysningar, som är nödvändiga för att kunna hantera din begäran. Du kan alltid läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Du kan också alltid kontakta Datainspektionen, om du har frågor, eller om du vill klaga på behandling av dina personuppgifter.

Du finner Datainspektionen här:
Datainspektionen
Mejla: datainspektionen@datainspektionen.se
Ring: 08-657 61 00
Webb: https://www.datainspektionen.se/

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 29, plan 5
Organisationsnummer: 202100-0050

 

Vår användning av cookies

EG använder egna cookies och tredjepartscookies för att analysera hur våra onlineaktiviteter används. Några sidor har innehåll som endast kan visas om cookies sparas. Uppgifter från cookies används också för att samla in personuppgifter för marknadsföringsändamål.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, smarta telefon, iPad eller enhet som du använder för att surfa med när du besöker webbplatser. Cookies gör det möjligt att känna igen din dator etc. och att samla in information om ditt beteende på nätet, såsom vilka sidor och funktioner som besöks med din webbläsare, samt att säkra att den fungerar rent tekniskt.

Vid några tillfällen är cookies det enda sättet att få en webbplats att fungera enligt syftet. En cookie är en passiv fil, och den kan därför inte samla in uppgifter på din dator, sprida datavirus eller andra skadliga program. Den är anonym och innehåller inte några personuppgifter. Cookies används i stort sätt på alla webbplatser.
 

Uppdateringar

Vi utvärderar och uppdaterar regelbundet vår personuppgiftspolicy. Därför är det en god idé att hålla dig regelbundet uppdaterad. Längst upp på denna personuppgiftspolicy kan du se när den senast uppdaterades. Den senaste versionen av vår personuppgiftspolicy kommer alltid att vara tillgänglig på våra webbplatser.