Framtidens CFO: Så blir du  VD:ns viktigaste bollplank

HH2

Så blir CFO:n det viktigaste bollplanket för VD:n i framtiden. Foto: Getty Images.

Ta del av hur CFO:n blir en framåtblickande strategisk partner och ett bollplank för företagets VD - och för resten av organisationen.

Idag är det inte längre tillräckligt för ekonomiavdelningen att "bara" hålla koll på verksamhetens ekonomi. Som CFO måste du också kunna ta fram olika scenarier och baserat på en solid databas ta fram sannolika konsekvenser av scenarierna - både på kort och lång sikt.

I min tidigare artikel "CFO:ns roll: Från bakåtblickande till framtidsfokuserad" skrev jag om varför CFO:ns roll just nu förändras från grunden. I den här artikeln berättar jag om min syn på vad som krävs för att CFO:n ska gå från den traditionella bakåtblickande rollen till en framåtblickande strategisk partner som är ett bollplank för företagets VD - och för resten av organisationen.

Ekonomiavdelningen måste förstå digitaliseringen och dess möjligheter

Framtidens CFO är beroende av två grundläggande faktorer: Rätt team och rätt verktyg.

1. Teamet måste ha rätt kompetens och erfarenhet. Samtidigt är det viktigt att roller och ansvarsområden är tydligt delegerade och kommunicerade. Vi har bland annat varit på ett tvådagarsseminarium för att klargöra roller, processer och best pratice. Som en direkt konsekvens av denna process arbetar våra nyckelchefer, som tidigare satt med många operativa uppgifter, nu uteslutande med utvecklingen av den finansiella funktionen, inklusive den praktiska digitaliseringen.

2. Rätt verktyg är avgörande för att optimalt utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Men innan du digitaliserar måste du först klargöra vad du vill digitalisera och varför. Annars är risken stor att du digitaliserar för sakens skull. Vi på EG har tidigare (och har även i dagsläget) fokuserat på att minska antalet manuella arbetsflöden samt automatisera insamling och bearbetning av både interna och externa data, inte minst för att definiera vilka data som är relevanta. Annars riskerar vi att drunkna i data. I det långa loppet behöver vi bli ännu bättre på att inhämta data från branscher och andra relevanta områden. På så sätt kan vi upptäcka nya trender ännu snabbare och ge väl dokumenterad input på vilka områden som EG ska investera i och vilka risker som är förknippade med de olika möjligheterna.

 

Hämta kostnadsfritt whitepaper: Uppnå din digitala potential


Digitalisering kräver nya kompetenser

Digitaliseringen ökar och manuella processer automatiseras. Därför tror jag att fler och fler specialiserade medarbetare kommer att göra entré på ekonomiavdelningen i framtiden. Det kommer speciellt att finnas efterfrågan på duktiga och kreativa analytiker med affärsinsikt och inriktning som kan bedöma och utvärdera olika scenarier samt bedöma potential och risker med potentiella investeringar, marknadsförändringar, lagstiftning etc. Samtidigt kommer automatisering av manuella arbetsflöden att göra det möjligt för organisationen att möta marknadens ständiga efterfrågan på kostnadsminskning samtidigt som ekonomiavdelningen ger en tydligare mervärde i förhållande till verksamhetens utveckling.

 

Kortfattad summering:

CFO:ns roll handlade tidigare (i stora drag) om att siffrorna och deras samband var korrekta. Denna uppgiften kan nu i stor utsträckning automatiseras och det är också något som borde ske. Delvis på grund av detta minskar risken för felaktigheter, dels för att det frigör resurser till att lösa affärsstrategiska uppgifter som framtagning av scenarier och riskbedömning. Samtidigt bör man fokusera på och ta hänsyn till de kompetensmässiga förändringar som den framtida ekonomiavdelningen kräver. Det första steget bör dock alltid vara att förtydliga och definiera roller och processer inom avdelningen, så att du inte fattar viktiga beslut i blindo. Om du lyckas med detta har du transformerat ekonomiavdelningen och din egen roll som CFO från att vara bakåtblickande till att bli en framtidsfokuserad katalysator som utvecklar befintliga och nya affärsområden och är ett viktigt bollplank för verksamhetens högsta ledning.

 

Läs också Henrik Hansens första artikel  

 

Gratis whitepaper: Så väljer du rätt Business Intelligence-lösning

 

Läs också: Budgetering är gammaldags