Det globala energisystemet förändras

Fyra energitrender som påverkar hela världen.

Global energiförbrukning

Ta del av höjdpunkterna från World Energy Outlook 2017. Foto: Colourbox.

Just nu sker stora förändringar inom energiområdet. Det är den kortfattade slutsatsen av World Energy Outlook 2017. IAE:s rapport pekar bland annat på att klyftan mellan de energikrävande och de energiproducerande länderna försvinner. Dessutom fortsätter kampen mellan nya gröna energikällor och fossila bränslen, samtidigt som världens energibehov ökar.

Energi: När jorden år 2040 har nio miljarder invånare kommer världens energibehov att ha ökat med 30 procent. Det motsvarar att lägga till ett extra Kina och ett extra Indien till världens länder idag.

Därför är det alltid intressant när den internationella energibyrån IEA publicerar den årliga statusrapporten World Energy Outlook.

Rapporten innehåller både aktuella trender och ett förslag på hur man möter världens energibehov de närmaste åren i form av en serie scenarier. New Policy Scenario beskriver till exempel konsekvenserna av befintlig politik och avsikter för energisystemet de närmaste åren.

En av de viktigaste slutsatserna är att tillväxten av världens energiförbrukning minskar. Ändå kommer konsumtionen att växa med 30 procent år 2040. Samtidigt innebär global urbanisering att vi var fjärde månad kommer att se en ny stad växa till samma storlek som Shanghai - en stad med över 24 miljoner invånare.

Fyra aktuella energitrender

På den något kortare horisonten menar rapporten från den oberoende energibyrån att det finns fyra trender som driver förändringarna av det globala energisystemet:

• Snabb utveckling och fallande priser för grön teknik

• Växande elektrifiering av energi

• Övergång till mer en serviceorienterad ekonomi och en grönare energimix i Kina

• Fortsatt utvinning av skiffergas och skifferolja i USA

Grön energi blir billigare

Under 2016 var tillväxten av solcellskapacitet större än för någon annan form av energi. Sedan 2010 har priset på nya solceller fallit med 70 procent, vindkraftverk med 25 procent och lagringsenheter med 40 procent.

Vi förbrukar mer el

Eftersom mer och mer energi kommer från förnybar energi finns det också ett skifte i konsumenternas val av energikällor. Under 2016 spenderade konsumenterna t.ex. nästan lika mycket pengar på el som på oljeprodukter.

Utvecklingen innebär att Kina måste ha en strömförsörjning som motsvarar vad USA har idag, innan 2040. Samtidigt måste Indien ha etablerat en strömförsörjning som motsvarar det nuvarande systemet i EU.

Kina satsar på förnybar energi

Kina är fortfarande det land som förbrukar mest energi. Men landet fokuserar på el, naturgas och grön teknik. Och när Kina ändrar kurs förändras allt. Den nyvalda presidenten Xi Jinping vill se "en energirevolution" för att begränsa luftföroreningar och miljöpåverkan de närmaste åren.

USA håller fast vid fossila bränslen

Medan Kina satsar alltmer på grön energi så går USA i motsatt riktning. Utvinningen av skiffergas och skifferolja, gas och olja utvunnen genom fragging, fortsätter. USA är därför fortfarande världens största olje- och gasproducent, även om priserna faller. I slutet av 2020 kommer USA till och med bli ett oljeexportland. Mycket tyder därför på att det kommer ta några år innan olja försvinner som en av de främsta energikällorna, trots det ökade fokuset på icke-fossila bränslen.

Även om det finns ett ökat fokus på luftföroreningar och globala utsläpp så kommer de skadliga effekterna av fossila bränslen att fortsätta att vara allvarliga under många år framöver. IAE beräknar till exempel att antalet prematura dödsfall på grund av föroreningar kommer att öka från 3 miljoner till mer än 4 miljoner år 2040.

Ta del av filmen med höjdpunkterna från World Energy Outlook 2017:

https://youtu.be/MF7WkWHg52M

International Energy Agency är en självständig organisation som lyder under OEDC.

Sverige är ett av de 29 medlemsländerna i organisationen, som bildades 1974 med två huvudändamål:

• Att säkerställa energiförsörjningstryggheten i medlemsländerna genom gemensamma åtgärder vid störning av oljeförsörjningen

• Att förbereda analyser för att säkerställa stabil, billig och ren energiförsörjning

Läs mer om organisationen: https://www.iea.org/