Norska byggkostnader ska minska med 20 procent innan 2020 med hjälp av digitalisering

Byggeplads

År 2020 är branschens mål att minska de norska byggkostnaderna med 20 procent med hjälp av digitalisering.

 "Bättre byggarbetslogistik och beställningar kan i sig självt spara 20 procent av byggkostnaderna innan 2020", säger Helge Kokslien, projektledare på Virke Byggevarehandel.

Han hänvisar till Bygg21:s målsättning om att spara 20 procent av byggnadsindustrins kostnad, samtidigt som kvaliteten, produktiviteten och hållbarheten ska förbättras.

Bygg21 är ett samarbete mellan byggindustrin och myndigheterna med målet att utveckla kunskapsbaserad, hållbar och produktiv byggindustri. Det finns en stor potential att minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Kokslien arbetar till vardags med kunder inom denna sektor på EG i Norge. Han är också projektledare för en arbetsgrupp i Hovedorganisasjonen Virke, som arbetar med standarder och digitalisering inom byggvaruhandeln.

Ökad produktivitet

- Tillsammans med bland annat BEAst och entreprenörer i Sverige har vi utvecklat en nordisk standard, Neb Supply Material för digital samverkan mellan byggarbetsplatsen och varuleverantören. En undersökning från Bygg21 visar att de flesta beställningar av byggvaror sker via telefon eller e-post, och att det går åt mycket tid på att vänta på varor, flytta varor och leta fram de som ska monteras. En svensk studie visar att exempelvis gips flyttas mellan fem till sju gånger på byggarbetsplatsen innan den används, och att en hantverkare endast använder hälften av sin tid på värdeskapande uppgifter, säger Kokslien.

BEAst uppskattar i sin rapport "Effektivare varuförsörjning" att de sex största entreprenörerna i Sverige kan spara runt 4,2 miljarder kronor per år genom att införa digital interaktion och effektiv bygglogistik. Rapporten avslöjade att 20 procent av varorna till en byggarbetsplats levereras för sent. Siffror från PEAB i Sverige visar 20 procent kortare konstruktionstid och 50 procent lägre hanteringskostnader genom god planering, digital interaktion och effektiv bygglogistik.

"EG kan hjälpa verksamheter att uppnå dessa fördelar", säger Kokslien.

En helhetsleverantör

EG är ett av få it-tjänsteföretag som erbjuder branschlösningar till hela värdekedjan inom Bygg och Anläggning, och bland kunderna återfinns entreprenörer, byggvaruindustrin, bostadsproducenter och byggvaruhandeln.

Entreprenörer är ett fokusområde för EG och i Norge har redan femtio kunder EG:s branschlösning för projektorienterad industri.

"Vi levererar i alla led vilket innebär att vi får systemen att prata över hela värdekedjan. Digitalisering av byggindustrin innebär bland annat digital interaktion mellan olika aktörer inom byggbranschen. För att snabbt komma igång med att digitalisera processerna är man beroende av att enkelt kunna interagera med alla led i värdekedjan, fortsätter Kokslien.

Bättre ekonomi och hållbarhet

Enligt en beräkning från Bygg21 kan de tio största entreprenörerna i Norge spara upp till 3,5 miljarder kronor varje år genom att planera bättre och arbeta med digitalisering.

"Erfarenhet från byggvaruhandeln visar att de spenderar nittio procent mindre tid på hantering när de beställer digitalt från sina leverantörer. Digitala beställningar innebär att du endast behöver behandla avvikelser på fakturan, resten godkänns automatiskt. Man har också ständig kontroll över vad som beställs och när varorna levereras.

Den samnordiska standarden, NeB Supply Material, öppnar upp för motsvarande digitala interaktion mellan entreprenörer och deras varuleverantörer, med tillägget att standarden ska innehålla information om användning och produktmärkning på byggplatser (bygglogistik).

"Målet är att entreprenörer ska kunna planera varubeställningarna bättre och skicka digitala beställningar med information om var och när varorna ska användas på byggarbetsplatsen. Varuleverantörerna kan då leverera "just in time" -varor på byggarbetsplatsen - sampackat och märkt enligt hur de ska användas. Detta kommer att göra byggarbetsplatser mer effektiva. Digitalisering ger också helt nya möjligheter att uppfylla kraven på miljö, spårbarhet och hållbarhet och kommer att säkerställa en bättre cirkulär ekonomi, säger Kokslien.

Han säger att införandet av digital interaktion mellan aktörer inom byggbranschen kommer att kräva förändringar i både arbetsprocesser och it-system, men det är också en förutsättning för att uppnå målet med att minska byggkostnaderna och uppnå en mer hållbar och seriös byggbransch.

Virke Byggevarehandel har utarbetat rapporten "Digital samhandling med entreprenører, byggmestre, boligprodusenter og byggevareindustrien" som försöker att belysa problem och samtidigt visa vägen framåt för att nå digitala målsättningar.

En skrivelse «Gode bygg for eit betre samfunn» (Meld. St. 28 (2011-2012) fastslår att bygg-, bygg- och fastighetsbranschen (BAE-industrin) är landets största industri mätt i antal företag.

De statliga byggherrarna, som är de största i Norge, krävde användning av öppna BIM (byggnadsinformationsmodeller) från juli 2016. Genom Bygg21 har kommunal- och moderniseringsdepartementet som mål att minska byggkostnaderna med 20 procent innan 2020. Digitalisering utpekas som ett viktigt område för att uppnå målet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har initierat en digital plan för att samordna målsättning och verktyg för en digitaliserad byggindustri. Visionen för den digitala planen är en heldigitaliserad, konkurrenskraftig och hållbar BAE-bransch år 2025.