Digital transformation: Fyra saker som du måste ta ställning till om du ska lyckas med företagets digitala utveckling

I många företag är det IT-avdelningen som förväntas ta en ledande roll när det gäller utvecklingen av teknik och IT, utöver underhåll av företagets IT-system. Men för att det ska lyckas måste ni ha funderat över följande fyra punkter.

4 ting, du skal tage stilling til, hvis it skal drive digital forretningsudvikling

1. Definiera vilken roll IT spelar för företagets nuvarande och framtida konkurrensförmåga
Är innovationskapacitet en del av IT-avdelningens roll? Vilka affärsområden och processer anser högsta ledningen och avdelningschefer att IT-avdelningen bör stötta mer – och med vad?

Här kan man med stor fördel genomföra en ledningsworkshop, eventuellt med hjälp av externa konsulter, med utgångspunkt i Geoffrey Moores modell ”Core/Context”-. Den hjälper till att fastställa vad som är kärnuppgifter, som tillför värde till verksamheten, och vad som är stödprocesser som inte tillför värde.

2. Vilka olika uppgifter löser man idag och hur lämpliga är avdelningens resurser för det?
Analysera avdelningens nuvarande uppgifter och koppla dem till de processprioriteringar som framkommit genom ”Core/Context”-analysen. Vad visar bilden? Hur är resurserna fördelade i förhållande till verksamhetens egentliga prioriteringar?

Här upptäcker de flesta att de binder upp för mycket resurser i uppgifter som har låg prioritet och som skulle kunna utlokaliseras. Om det behövs fler resurser och ökad budget handlar det dels om hur stor klyftan är mellan strategiska prioritetsuppgifter efter utlokalisering och dels om avdelningen har rätt kompetens för att lösa framtida uppgifter. Man bör använda ett kortsiktigt omställningsbelopp, inte en fast framåtriktad ökning av OPEX.

3. Organisera din outsourcing
Istället för att sprida företagets IT-inköp – t.ex. genom att låta avdelningarna köpa molnlösningar i parti och minut – ska IT-avdelningen genomföra en samlad inköpsstrategi som följer IT-strategin.

Företaget kan uppnå väsentliga ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar med hjälp av ovanstående. Inte minst ligger det i IT-avdelningens intresse att det tydligt framgår vem som har ansvar för support, samarbete och driftspålitlighet. Att sprida ut det på många leverantörer har lett till mer än en sömnlös natt och i slutändan en arbetslös IT-chef.

4. Organisera dina resurser
En IT-organisation som primärt levererat drift har också primärt teknisk och driftskompetens. Om avdelningens fokus i högre grad ska stötta affärsrelevant innovation måste avdelningens kompetens spegla detta. Mindre drift, färre driftsmedarbetare. Mer innovation, fler affärsinriktade innovatörer. Vem ska leda processen? Vilka metoder ska man använda? Hur lång tid tar omställningen? Hur definierar man framgång?