4 steg som hjälper dig att gå från underhåll och support till verksamhetsutveckling

Den högsta ledningen på många företag står i valet mellan att fokusera på drift av befintliga system och att investera i innovation och ny konkurrenskraft. Ta del av fyra steg som hjälper dig att fokusera på verksamhetsutveckling.

4 steg som hjälper dig att gå från underhåll och support till verksamhetsutveckling

Nu förändras den högsta ledningens digitala spelplan drastiskt. Dynamiken som följer med utvecklingen skapar stora möjligheter - och lika stora hot. Vi listar fyra steg som hjälper dig att gå från underhåll och support till verksamhetsutveckling.

1. Tydliggör vilken roll it spelar för verksamhetens befintliga och framtida konkurrenskraft 
Är innovationskapacitet en del av it-avdelningens roll? Och vilka verksamhetsområden och processer ska stöttas i större utsträckning- och med vad?

Här kan man dra stor nytta av att genomföra en ledningsworkshop, eventuellt med hjälp av externa konsulter som tar utgångspunkt i exempelvis Geoffrey Moores "Core/Context"-model. Den hjälper till att fastställa verksamhetens kärnuppgifter som tillför värde. Du definierar också vad som är stödprocesser och som inte skapar ett unikt värde.

2. Vilken blandning av uppgifter löser ni idag- och hur väl matchar avdelningens resurser dessa?
Analysera avdelningens befintliga uppgifter och relatera dem till de processprioriteringar som framkommit med hjälp av "Core/Context"-analysen. Vad visar bilden? Hur är resurserna fördelade i förhållande till verksamhetens egentliga prioriteringar?

Här står det klart för de flesta att de har tillsatt alltför många resurser till uppgifter som har lägre prioritet och som kan outsourcas. Om det även ska tillsättas fler resurser (ökad budget) handlar det dels om hur stort gapet mellan strategiska prioriteringsuppgifter är efter att man outsourcat, dels om avdelningen har rätt kompetenser till att lösa framtida uppgifter. Vanligtvis ska man tillsätta en kortsiktig kostnad för omställningen, inte utöka verksamhetens fasta kostnader.

3. Organisera din outsourcing
Istället för att sprida ut verksamhetens it-inköp, exempelvis genom att låta avdelningar själva skaffa sig molnlösningar, ska it-avdelningen ta fram en gemensam inköpsstrategi som hänger ihop med den övergripande it-strategin.

Verksamheten kan uppnå betydande ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar genom ovanstående. Inte minst ligger det i it-avdelningens intresse att det tydligt framgår vem som har ansvaret för support, system och driftsstabilitet. Att ha detta utspritt på många leverantörer har skapat mer än en sömnlös och i slutändan arbetslös it-chef.

4. Organisera dina resurser 
En it-organisation som primärt levererar drift har också primärt kompetens inom drift och teknologi. Om avdelningens fokus i stigande grad ska understötta innovation som är relevant för verksamhet behöver detta avspeglas i avdelningens kompetenser. Mindre drift och färre anställda som arbetar med detta. Mer innovation och fler verksamhetsorienterade innovatörer. Vem ska leda processen? Vilka metoder ska man använda? Hur lång tid kommer omställningen att ta? Hur definierar man framgång?