Så säljer du in Supply Chain Management till högsta ledningen

Här kan du läsa mer om varför strategiskt fokus på värdekedjan är en bra idé och vilka de främsta hindren är för att du som Supply Chain-chef ska få högsta ledningens uppmärksamhet.

Sådan sælger du supply chain management til topledelsen

Värdekedjan står ofta för upp till 80 procent  av kostnaderna i ett företag. Erfarenheten visar att intelligent styrning av värdekedjan kan öka såväl intäkterna som resultatet med 5–20 procent inom 24 månader, om man bara sätter strategiskt fokus på värdekedjan. Det sker dock sällan.

De två främsta orsakerna till att man sällan sätter strategiskt fokus på värdekedjan och gör den till en verklig konkurrensparameter för företaget är att 1) ledningen och styrelsen saknar kunskap och intresse för att styra värde- eller försörjningskedjan och 2) Supply Chain-chefer är dåliga på att kommunicera det värde som kedjan skapar. Det fastslår professor Kai Hoberg från Kuehne Logistics University samt McKinsey-konsulterna Knut Alicke och Markus Leopoldseder i artikeln Time to Get Supply Chain Management to the board i Supply Chain Management Review, juli/augusti 2015.

Slutsatsen ligger helt i linje med boken Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft från oktober 2016 av professor Jan Stentoft, SDU, partner på Einar Scholte, BDO Advisory och NewCore, samt undertecknad. I bokens inledning står det: Det handlar om att värdekedjan inte får den uppmärksamhet den förtjänar när styrelse och ledning lägger upp strategin, men det handlar också om att Supply Chain-ledningen inte klarar att styra arbetet så att Supply Chain-funktionen gör det den ska. Supply Chain-funktionerna blir alltför ofta bara en bricka i spelet och får inte själv sätta sin egen dagordning och styra prioriteringen av drift eller utveckling, åtgärder, resursfördelning, kompetensutveckling osv. Boken beskriver därefter på knappt 200 sidor ramverket CTF Lab, som är ett framgångsrikt sätt att ändra på detta förhållande.

Supply Chain - ett område utan hippfaktor
Det kan vara svårt för Supply Chain-chefer att förstå, men det är ett faktum att flertalet av deras kollegor och chefer är tämligen ointresserade av lageromsättningshastighet, plockeffektivitet eller kapacitetsutnyttjandegrad. Supply Chain Management anses vara allt annat än hippt. Så är det bara. När Supply Chain-chefer i sin strävan att fånga sina kollegors och chefers uppmärksamhet och stöd föreslår åtgärder som prognosförbättring, basdatastandardisering, implementering av affärssystem eller dubbel ABC-analys på varuflödet möts de av tomma blickar. Både bildligt talat och ibland också bokstavligen. 

Och handen på hjärtat är det kanske inte så svårt att förstå. Åtgärderna och koncepten är ytterst tekniska. För att förstå hur åtgärderna kommer att påverka andra delar av företaget krävs djupgående kunskaper. Det är samtidigt svårt att bedöma och kvantifiera vinsterna.

Supply Chain-cheferna är dessutom inte de enda som strävar efter ledningens och styrelsens uppmärksamhet. Åtgärder för att standardisera grunddata står mot mer lockande ämnen som marknadspenetrering, potentiella uppköp eller lansering av nya produkter. Det finns självklart undantag och företag som arbetar dedikerat med att göra värdekedjan till en faktor som flyttar fram verksamhetens position på marknaden. Men det är som sagt undantag. De flesta chefer inom Supply Chain anser att de har mycket svårt att få komma till tals hos högsta ledningen, även när det gäller aktuella ämnen som Big Data och hämta hem produktion från lågkostnadsområden.

Men faktum är att marknadspenetrering, potentiella uppköp och lansering av nya produkter är otänkbara utan en välfungerande värdekedja  som kan stötta den valda strategin. Minskad lagerbindning är inte bara ett beslut som fattas av finansavdelningen. Det kräver ett stort mått av förändringsarbete på golvet på många platser i värdekedjan innan det kan bli verklighet.

  • Läs mer om hur SCM enligt experterna ska få mer utrymme i "Tre steg till att få upp värdekedjan på agendan"
  • Läs mer om hur COOP och Widex levererar varan och skapar utrymme för SCM
Annons